tsb - website >>

Disclaimer

Disclaimer:
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Hyperlinks:
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door tsb - bescom gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. tsb - bescom aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

 

Auteursrecht:
Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van tsb - bescom.

 

Aansprakelijkheid:
tsb - bescom is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.